การศึกษาและออกแบบหนังสือสามมิติ เรื่อง สุดสาคร Study and Design of Pop-up Book on Thai Legend of Sudsakorn

วินัดดา อุทัยรัตน์

Abstract


บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้นำเสนอการออกแบบหนังสือสามมิติ เรื่อง สุดสาคร โดยมุ่งเน้นให้เป็นหนังสือประเภทส่งเสริมการอ่านที่ถือว่าเป็นสื่อการเรียน (Instructional media) ชนิดหนึ่ง สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัย เพื่อศึกษาและออกแบบหนังสือสามมิติเรื่องสุดสาคร และเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญ ครูนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 และผู้ปกครองที่มีต่อหนังสือนิทานสามมิติเรื่องสุดสาครกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มคือ กลุ่มที่ 1 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมเด็กและนิทาน จำนวน 3 ท่าน กลุ่มที่ 2 ตัวแทนครูประจำชั้น ป.3/2 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ จำนวน 1 ท่าน กลุ่มที่ 3 กลุ่ม นักเรียนชั้น ป.3/2 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ จำนวน 30 คน และ กลุ่มที่ 4 กลุ่ม ผู้ปกครองของนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ จำนวน 30 คน โดยแบ่งวิธีดำเนินการวิจัยออกเป็น 2 ขั้นตอน ตามวัตถุประสงค์ คือ 1.) ขั้นตอนการศึกษาและออกแบบหนังสือสามมิติ เรื่อง สุดสาคร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ หนังสือสามมิติ เรื่อง สุดสาคร จำนวน 1 เล่ม (1 รูปแบบ) และ แบบสอบถามด้านการประเมินผลงานการออกแบบตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1 ที่มีต่อหนังสือสามมิติ เรื่องสุดสาคร และ 2.) ขั้นตอนการประเมินความพึงพอใจ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ หนังสือสามมิติ เรื่อง สุดสาคร ที่ปรับปรุงตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1 จำนวน 10 เล่ม (1 รูปแบบ) พร้อมกับแบบสอบถามด้านการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อหนังสือสามมิติเรื่อง สุดสาคร ของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 4 กลุ่ม ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ผลการประเมิน งานออกแบบจากความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1 โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับดี (\bar{X} = 4.09) และมีผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 4 กลุ่ม ในภาพรวมพบว่า กลุ่มที่1 มีความพึงพอใจมาก (\bar{X} = 4.49) 2) กลุ่มที่ 2 มีความพึงพอใจมาก (\bar{X} = 3.81) กลุ่มที่ 3 มีความพึงพอใจมากที่สุด (\bar{X} = 4.89) และ กลุ่มที่ 4 มีความพึงพอใจมากที่สุด (\bar{X} = 4.51)สรุปได้ว่าการออกแบบหนังสือสามมิติ เรื่อง สุดสาคร สามารถนำไปใช้งานกับกลุ่มเป้าหมายได้ และนำไปเป็นแนวทางการออกแบบพัฒนาหนังสือสามมิติเรื่องอื่นๆ ต่อ ไปได้

คำสำคัญ: 1. หนังสือสามมิติ. 2. สุดสาคร. 3. นักเรียนชว่ งชั้นที่ 1. 4. สื่อการเรียน.

 

Abstract

This research presents the design of pop-up book on Thai Legend of Sudsakorn that emphasizes oninstructional media for student in the primary age (grade 1- grade 3). The objective of this research is to study anddesign pop-up book on Thai Legend of Sudsakorn and to evaluate satisfaction from experts, teacher, students inprimary age and parents. The samples in this study are divided in four groups. The first group consist of 3 expertsin children behavior and fairy tale. The second group comprises teachers from grade 3/2, Anubanphibunwes Schoolselected by means of purposive sampling. The third group consists of 30 students from grade 3/2, AnubanphibunwesSchool selected by means of purposive sampling. The last group comprises parents of students in the primary ageat Anubanphibunwes School selected by means of purposive sampling. The instruments used in this study area pop-up book on Thai Legend of Sudsakorn and 2 questionnaires for the evaluation of design and satisfaction.Research procedure consists of 2 main steps. The first step concerns studying and designing a pop-up book onThai Legend of Sudsakorn. The second step concerns evaluation of satisfaction of all four example groups towardthe pop-up book on Thai Legend of Sudsakorn. Results show that the first group of the samples consider thedesign of the book to be at the level of good (\bar{X} = 4.09). With respect to their satisfaction, it was found that thefirst group considered the book to be at the level of very satisfaction (\bar{X} = 4.49). The second group consideredthe book to be at the level of very satisfaction (\bar{X} = 3.81). The third group considered the book to be at thelevel of most satisfaction (\bar{X} = 4.89). The fourth group considered the book to be at the level of most satisfaction(\bar{X} = 4.51). In conclusion, the design of this pop-up book on Thai Legend of Sudsakorn works proficiently with thesamples and could be used as a basis for developing pop-up book design in the future.

Keywords: 1. Pop-up book. 2. Thai Legend of Sudsakorn. 3. Primary age. 4. Instructional media.


Full Text: PDF


วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร Silpakorn University Journal ISSN 0857-5428