การวางแผนจัดซื้อวัตถุดิบและจัดสรรทรัพยากรในอุตสาหกรรมแปรรูปขิง โดยประยุกต์ใช้กำหนดการเชิงเส้นจำนวนเต็มผสม

เอกชัย แผ่นทอง, อภิชัย ฤตวิรุฬห์

Abstract


บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ได้ศึกษาปัญหาการจัดซื้อและการแปรรูปขิงสดให้เป็นขิงดองในอุตสาหกรรมแปรรูปขิงโดยทำการศึกษาปัญหาของโรงงานแห่งหนึ่งพบว่า ค่าใช้จ่ายโดยรวมที่เกิดขึ้นจากการจัดซื้อขิงอ่อนสด และจัดสรรบ่อดองที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันมากเกินจำเป็น เนื่องจากขาดเครื่องมือช่วยตัดสินใจในการวางแผนการดำเนินงานดังกล่าว ขิงอ่อนสดที่ใช้เป็นวัตถุดิบมีช่วงเวลาการปลูกเพียง 2 เดือนใน 1 ปี คือเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม อีกทั้งยังมีโรงงานแปรรูปขิงหลายแห่งที่มีความต้องการขิงสดเช่นเดียวกัน จึงทำให้เกิดปัญหาในการจัดหาขิงสด นอกจากนี้หลังจากรับซื้อขิงสดแล้ว ต้องทำการดองให้เสร็จสิ้นภายใน 1 วันเพื่อให้ได้ขิงดองที่มีคุณภาพตรงตามข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งส่งผลกระทบต่อจำนวนบ่อดองที่มีอยู่อย่างจำกัด ทำให้ผู้จัดการฝ่ายผลิตประสบปัญหาการวางแผนจัดสรรบ่อที่ใช้ในการดองขิงเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดซื้อขิงสด เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้สร้างแบบจำลองกำหนดการเชิงเส้นจำนวนเต็มผสม (MILP) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจในการวางแผนการจัดซื้อขิงสดและจัดสรรบ่อดองภาษา AMPL ถูกนำมาใช้ในการเขียนแบบจำลอง MILP และทำการหาค่าเหมาะที่สุดด้วยซอฟต์แวร์ CPLEX 11.1.0 ผลเฉลยแสดงให้เห็นว่า ค่าใช้จ่ายโดยรวมที่เกิดจากการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อขิงสดและแผนการจัดสรรบ่อดองที่ได้จากแบบจำลอง MILP ทำให้ค่าใช้จ่ายโดยรวมลดลงร้อยละ 15.09 เมื่อเปรียบเทียบกับการดำเนินการในปัจจุบันของโรงงาน

คำสำคัญ: กำหนดการเชิงเส้นจำนวนเต็มผสม (MILP) ขิงสด การจัดสรรทรัพยากร

 

Abstract

This research studies the problems of purchasing and processing fresh ginger of a pickled-ginger case study plant. The total cost of purchasing and brine tank allocating is ineffective due to the lack of a decision support tool for purchasing and tank allocating plans. A fresh quality ginger could be planted only 2 months a year, between April and May. Moreover, the fresh ginger demand of pickled ginger plants is very high at same time for each year. This causes the purchasing problem. To make a good quality pickled ginger conforming to the customer specifications, a fresh ginger is immediately pickled in a brine tank within one day after receiving and cleaning. This affects a limited number of brine tanks. The tank allocation associated with purchasing plan is a complicated problem for a production manager to deal with.A Mixed-Integer Linear Programming (MILP) model is developed to solve these problems and used as a decision support tool for purchasing and tank allocating plans. The MILP model is written in AMPL language and solved with CPLEX 11.1.0 solver to determine the optimal solution. The results show that the total cost of operating under purchasing and tank allocating plans from MILP model is reduced by 15.09 %compared with current operations.

Keywords: Mixed-Integer Linear Programming (MILP), Fresh Ginger Rhizomes, Resource Allocation


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.