ทิศทางกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อเตรียมรับ AEC

ดร.ณัฐวุฒิ พงศ์สิริ

Abstract


อาเซียนได้กำหนดทิศทางที่แน่ชัดว่าความร่วมมือระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกจะต้องมุ่งสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ภายในปี 2558 (ค.ศ. 2015) และได้มีการจัดทำกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) เพื่อให้การดำเนินงานมีแนวทางที่ชัดเจน  ในส่วนของแผนงานด้านทรัพยากรมนุษย์ได้มีการวางกรอบมาตรฐานแรงงานฝีมือ และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบวิชาชีพและแรงงานที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานสามารถเคลื่อนย้ายไปทำงานในกลุ่มประเทศสมาชิกได้ง่ายขึ้น ในด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Capacity Development) โดยเฉพาะในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะสนับสนุนการสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษาในอาเซียน (ASEAN University Network – AUN) เพิ่มการแลกเปลี่ยน นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งการจัดตั้งสถาบันวิจัยระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิก

เพื่อรองรับ AEC ที่จะมาถึงในปี 2015 หน่วยงานต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญมากขึ้นกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายใต้กติกาสากล เช่น การจ้างงานพนักงานต่างชาติ (Expatriates Hiring) และการบริหารผลตอบแทนที่เทียบเคียงได้กับตลาดแรงงานในภูมิภาค การใช้ข้อบังคับแรงงานตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศ รวมทั้งสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรมข้ามชาติ (Cross-Cultural Awareness) ในภาพรวมแนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษย์ภายใต้บริบทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเปลี่ยนไปในรูปแบบที่เป็นสากล มีเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่ชัดเจน และมีการเชื่อมโยงกันมากขึ้นในระดับภูมิภาค (Regional Connectivity)


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


********************************************

Journal of HR intelligence
สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 8
เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์: 0-2613-3301-8 โทรสาร: 0-2226-5324
ISSN : 1905-5986