การพัฒนาแบบฝึกการเขียนคำประพันธ์กลอนสุภาพและกาพย์ยานี 11 สำหรับนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่1

จรินทร์ งามแม้น

Abstract


บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาแบบฝึกการเขียนคำ ประพันธ์กลอนสุภาพและกาพย์ยานี 11 2) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกให้มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 75/75 3) เพื่อทดลองใช้แบบฝึก 4) เพื่อประเมินและปรับปรุงแก้ไขแบบฝึกและศึกษาความ คิดเห็นของนักเรียน ที่มีต่อแบบฝึกการเขียนคำประพันธ์กลอนสุภาพและ กาพย์ยานี 11 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน การวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1.1 สาขางานการบัญชี โรงเรียนพัฒนบริหารธุรกิจ จำนวน 34 คน ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 แบบแผนการทดลอง คือ One group Pretest Posttest Design

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบสอบถาม 2) แบบสัมภาษณ์ 3) แผนการจัดการ เรียนรู้ 4) แบบฝึกการเขียนคำประพันธ์กลอนสุภาพและกาพย์ยานี 11 5) แบบทดสอบการเขียนคำประพันธ์ กลอนสุภาพและกาพย์ยานี 11ก่อนเรียนและหลังเรียน 6) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ แบบฝึก วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ(%) ค่าเฉลี่ย (\bar{X}) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่า t-test of dependence และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)ผลการวิจัยพบว่า

1. นักเรียน ครู และผู้ที่เกี่ยวข้องต้องการให้มีการพัฒนาแบบฝึกที่มีกิจกรรมหลากหลาย รูปเล่ม มีภาพประกอบที่มีสีสันสวยงาม ควรฝึกจากง่ายไปยากและเน้นการฝึกเป็นรายบุคคล

2. แบบฝึกการเขียนคำประพันธ์กลอนสุภาพและกาพย์ยานี 11 ประกอบด้วย คำนำ คำชี้แจง การใช้แบบฝึก วัตถุประสงค์ ใบความรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบน แบบฝึกมี 4 ชุด ได้แก่ 1) การ เลือกใช้คำในการเขียนกลอนสุภาพและกาพย์ยานี 11 2)ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกลอนสุภาพและกาพย์ยานี 11 3)การเขียนกาพย์ยานี 11 4)การเขียนกลอนสุภาพ แบบฝึกที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 87.64/78.82

3. ระหว่างทดลองใช้แบบฝึก นักเรียนมีความสนใจ กระตือรือร้นในการเรียน สามารถทำแบบ ฝึกได้ถูกต้อง เสร็จตามเวลาที่กำหนด

4. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการเขียนคำประพันธ์กลอนสุภาพและกาพย์ยานี 11 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกการเขียนคำประพันธ์กลอนสุภาพและกาพย์ยานี 11แตกต่างกันอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและนักเรียนพึงพอใจกับการเรียนด้วย แบบฝึก โดยมีความเห็นว่าแบบฝึกมีเนื้อหาน่าสนใจ เข้าใจง่าย มีการ์ตูนและภาพประกอบสวยงาม มีการ เรียงลำดับขั้นตอนจากง่ายไปยากทำให้นักเรียนสามารถเขียนคำประพันธ์กลอนสุภาพและกาพย์ยานี 11 ได้ รวดเร็วขึ้น

 

Abstract

The purposes of this research were : 1) to study the fundamental data for the development of poetry and kabyanee 11 writing package, 2) to develop and assess the efficiency of poetry and kabyanee 11 writing package to meet the efficient standard criterion of 75/75, 3) to implement the poetry and kabyanee 11 writing package and 4) to evaluate and improve the poetry and kabyanee 11 writing package. The samples consisted of 34 students of the first year vocational students of Pattana Business School. The research design was one group pretest - posttest design. The research instruments were: 1) questionnaires 2) interview forms 3) lesson plans 4) poetry writing package 5) writing comprehension learning outcomes test. The data were analyzed by percentage, mean, standard deviation, t - test dependent and content analysis.

The results of this research were:

1. The students teachers and persons involved required the development of poetry and kabyanee 11 writing package with variety of activity formats and illustrations with colored pictures practice from simple to complex and self-related.

2. The poetry and kabyanee 11 writing package were consisted of preface, objectives, explanation of using the drill package writing poetry and kabyanee 11 test four sets of the package included content 1) Word choiceof poetry and kabyanee 11 writing package 2)General knowledge of poetry and kabyanee 11 writing package 3) Writing onkabyanee 114)Writing on poetry.The poetry and kabyanee 11 writing package had been succeeded to the criterion of 78.89/75.83.

3. The behaviors of the students during learning were enthusiastic and they had finished their work on schedule assignment.

4. The students evaluation results in poetry and kabyanee 11 writing achievement were significantly different at 0.05 level. The students test scores reflected their writing poetry and kabyanee 11 writing were higher than those tested before exposing to the poetry and kabyanee 11 writing package. The students opinions toward the drill package revealed that the content of the drill package were interesting and understandable. The poetry and kabyanee 11 writing package could enhance their writing abilities on poetry and kabyanee 11.


Full Text: Untitled


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn University
ISSN:1906 -3431
http://www.ejournal.su.ac.th or  
http://tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal