บทบาทที่เป็นจริงและบทบาทที่คาดหวังในการจัดการเรียนการสอนของ วิทยากรอิสลามศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดยะลา

ซูมัยยะห์ สาและ, นิเลาะ แวอุเซ็ง

Abstract


งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทที่เป็นจริงและบทบาทที่คาดหวังในการจัดการเรียนการสอนของวิทยากรอิสลามศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดยะลา ในด้านหลักสูตรและการนำไปใช้  ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ด้านสื่อการเรียนการสอน และด้านการวัดและประเมินผล  ตลอดจนศึกษาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทดังกล่าว  กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ตัวแทนวิทยากรอิสลามศึกษา จังหวัดยะลา จำนวน 7 คน  และวิทยากรอิสลามศึกษา จำนวน 137 คน ใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และแบบสอบถามในการเก็บข้อมูล สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการศึกษาพบว่า บทบาทที่เป็นจริงในการจัดการเรียนการสอนของวิทยากรอิสลามศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดยะลา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับปานกลางทั้งหมด ยกเว้นด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก  บทบาทที่คาดหวังในการจัดการเรียนการสอนของวิทยากรอิสลามศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดยะลา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ คือหลักสูตรอิสลามศึกษาต้องปรับให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและเหมาะสมกับวัย การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต้องมีความหลากหลาย  มีการสอนซ่อมเสริมให้แก่นักเรียนที่มีปัญหา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนอิสลามศึกษาที่เป็นภาษาไทย ให้กับโรงเรียน ควรวัดและประเมินผลตามสภาพจริง และควรจัดให้มีการอบรมด้านการพัฒนาการเรียนการสอนให้แก่วิทยากรอิสลามศึกษา

 

คำสำคัญ บทบาทที่เป็นจริงและบทบาทที่คาดหวังในการจัดการเรียนการสอน  วิทยากรอิสลามศึกษา โรงเรียนประถมศึกษา


Full Text: PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

วารสาร อัล-นูร บัณฑิตวิืทยาลัยมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์